Drastyczny spadek zarobków Polski na emisjach CO2 Po decyzji Unii będzie jeszcze gorzej

uprawnienia do emisji co2 jak to działa

Przenoszenie kosztów oznacza uwzględnienie kosztu unijnego systemu ETS w cenie produktu. Znaczące przychody osiągnęły też Fundusz Modernizacji (około 3,75 mld euro) oraz Fundusz Innowacji (około 2,1 mld euro). Gdzie idą pieniądze z emisji CO2 uzyskiwanych przez polskie władze? Zgodnie z danymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska 988 mln złotych zostało przelane na konto Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji.

Magazynuj energię! Obniż koszty w obliczu rosnących cen prądu i gazu od 1 lipca 2024

uprawnienia do emisji co2 jak to działa

Ustanowiono nowy, odrębny system handlu uprawnieniami do emisji obejmujący budynki, transport drogowy i paliwa dla innych sektorów, związanych z działalnością przemysłową nieobjętą istniejącym systemem handlu uprawnieniami do emisji. I była to faza pilotażowa, wykorzystana do przetestowania kształtowania się cen na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz do stworzenia niezbędnej infrastruktury do monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji. Ceny uzyskiwane w tych aukcjach oscylowały między nieco ponad 54 euro/EUA (luty 2024 r.), a ponad 74 euro/EUA (maj 2024). W sumie przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w I półroczu 2024 wyniosły około 1,754 mld euro.

Stopy procentowe NBP. Zapadła ważna decyzja dla polskich kredytobiorców

Dla przykładu Trafigura – jeden z największych funduszy inwestycyjnych na świecie, uruchomił w kwietniu tego roku dedykowane stanowisko do handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Protokół zawierał bezwzględne, ilościowe cele emisyjne dla krajów uprzemysłowionych oraz zestaw tzw. Elastycznych mechanizmów, które umożliwiały wymianę kredytów emisyjnych między krajami w ramach międzynarodowego systemu handlu emisjami. System ETS jest jednym z czynników, który przyczynia do podnoszenia ceny energii, ale nie można go przeceniać.

uprawnienia do emisji co2 jak to działa

Wybrano marki, które najbardziej cenią Polacy

Jak nietrudno się domyślić, sporą część z tych kosztów energetyka przerzuca na swoich klientów, czyli nas, jako odbiorców energii. W efekcie, w samym 2020 roku średni wzrost cen prądu dla grup taryfowych w gospodarstwach domowych wyniósł około 12%. W bieżącym roku sytuacja wygląda podobnie – nasze rachunki za prąd wzrosną średnio o 11-12%. Rocznie daje to więc dla przeciętnego gospodarstwa domowego podwyżkę rzędu od 200 do 300 złotych. Jednak w dobie kryzysu energetycznego, Komisja Europejska może mieć problem z egzekwowaniem wszystkich przyjętych wcześniej postanowień przy jednoczesnym utrzymaniu sektora energetycznego każdego z państw członkowskich w stanie nienaruszonym. Dzięki CFD na EMISS, możesz wykorzystywać wysoką zmienność rynku i otwierać pozycję w trakcie dynamicznych ruchów ceny.

  1. Decyzja dotycząca wspólnego wysiłku redukcyjnego – w decyzji tej ustanowiono roczne wartości docelowe dotyczące emisji gazów cieplarnianych dla państw członkowskich na lata 2013–2020 wyrażone jako odsetek zmian w stosunku do poziomu z 2005 r.
  2. W dyrektywie dotyczącej etapu czwartego pojawia się jednak możliwość zastąpienia przydziałów bezpłatnych uprawnień przez mechanizm dostosowywania cen na granicach, dostosowania ich do tego mechanizmu lub wprowadzenia go jako uzupełnienia przydziałów47.
  3. W ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) przedsiębiorstwa są zobowiązane do uzyskania uprawnień do emisji obejmujących emitowany przez nie dwutlenek węgla.
  4. W przypadku opłat za emisje dwutlenku węgla istotnym aspektem są również mechanizmy regulacyjne.

Reforma systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 w pigułce

Kompensacja – kompensacja emisji to ograniczanie emisji gazów cieplarnianych stosowane w celu zrównoważenia emisji gazów cieplarnianych, do których dochodzi w innym miejscu. Jednostka rozliczeniowa stosowana do konsolidacji emisji różnego rodzaju gazów cieplarnianych. Emisje są dostosowywane na podstawie współczynnika globalnego https://www.forexpamm.info/ ocieplenia (GWP), obliczanego zgodnie z tym, na ile przyczyniają się one do globalnego ocieplenia wywołanego dwutlenkiem węgla, oraz wyrażane w CO2e. Przykładowo metan (CH4) ma współczynnik GWP wynoszący 25 na przestrzeni 100 lat, co oznacza, że 1 tona wyemitowanego CH4 (metanu) jest przedstawiana jako 25 ton CO2e.

Ogranicz i handluj – tak funkcjonuje EU ETS

Od kilku lat o ostatecznej puli możliwych do sprzedania w danym roku uprawnień do emisji CO2 decyduje Komisja Europejska. Mechanizmu rezerwy MSR (Market Stability Reserve – MSR), który miał na celu utrzymanie cen EUA na poziomie wystarczająco wysokim, aby zachęcał do redukcji emisji. Trudno jeszcze oszacować przychody z wszystkich tegorocznych aukcji – nie tylko dlatego, że nie wiadomo, jak ukształtują się ceny uprawnień do emisji CO2 podczas kolejnych aukcji. Nie wiadomo też na pewno jeszcze, ile uprawnień do emisji CO2 będzie Polska mogła sprzedać w tym roku (chociaż KOBiZE to już oszacował).

Ustalenia obejmujące koszt uprawnień do emisji CO2 zastrzegają, że co najmniej 50% przychodu powinno być wykorzystane na cele klimatyczne. Jednocześnie należy zauważyć, że wpływy z tytułu aukcji uprawnień do emisji zasilają dochód państwa i zgodnie z dyrektywą ETS, przynajmniej 50 proc. Równowartości https://www.forexformula.net/ tych środków jest wydatkowane co roku na cele klimatyczne i odzwierciedlane w sprawozdaniach przedkładanych Komisji Europejskiej, które nie są w żaden sposób przez Komisję kwestionowane. Sprawozdanie z wydatkowania środków za 2021 roku zostanie przekazane do KE w połowie 2022 roku.

Polega na wprowadzeniu limitu łącznych emisji niektórych gazów cieplarnianych emitowanych przez instalacje objęte systemem. Z czasem limit ten jest obniżany, co sprawia, że łączne emisje spadają. Celem unijnego systemu handlu emisjami (ETS) jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla pochodzących z przemysłu.

W kwietniu dochody państwa z tytułu sprzedanych uprawnień do emisji dwutlenku węgla wyniosły 2,1 miliarda złotych, a od początku 2021 roku ich wartość przekroczyła już 5,7 miliarda PLN. Natomiast w całym 2020 roku Polska zarobiła na ich sprzedaży aż 12,1 miliarda złotych. Z kolei w 2019 sprzedano ich jeszcze więcej za kwotę sięgającą niemal 11 miliardów PLN.

To oznacza, że średnio jedna aukcja EUA w I półroczu 2023 przynosiła ponad 232 mln euro; w praktyce przychody kształtowały się między nieco ponad 204 mln euro a ponad 256 mln euro (zależnie od ustalonej ceny rozliczeniowej). Jak więc widzimy, na rosnących cenach praw do emisji CO2 zarabia budżet https://www.forexeconomic.net/ naszego państwa. Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego.

W celu wdrożenia trzeciej fazy działania systemu EU ETS, Komisja Europejska dokonała jego rewizji. Nie do końca, bo można przecież zapytać, dlaczego państwo w ogóle ma je sprzedawać, zamiast jej rozdać? Poprawniej byłoby powiedzieć, że w modelowym układzie państwo dostaje środki ze sprzedaży pewnej puli uprawnień. Możemy więc przychylić się jeszcze bardziej do zdania zwolenników systemu ETS, którego reforma przełoży się na dodatkowe fundusze na transformację energetyczną. Po tym, jak posłowie do PE i rządy UE w Radzie osiągnęli porozumienie w sprawie bardziej ambitnego Systemu Handlu Emisjami (ETS) w grudniu 2022 r.. W kwietniu 2023 r., Parlament zatwierdził porozumienie, które następnie zostało przyjęte przez państwa UE w Radzie.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych to jedno z głównych wyzwań naszych czasów. UE ustanowiła szereg celów w zakresie zmiany klimatu i postawiła sobie za zadanie osiągnięcie poszczególnych z nich do 2020, 2030 i 2050 r. Z dużym prawdopodobieństwem cele wyznaczone na 2020 r.

Wprowadzenie limitu całkowitej liczby dostępnych uprawnień do emisji gwarantuje, że mają one wartość. Obecny, czwarty etap unijnego systemu ETS obejmuje lata 2021–2030. Unia Europejska wyznaczyła na ten okres nowy, wyższy cel, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 62 % w porównaniu z poziomem z 2005 roku. Na rosnących cenach praw do emisji CO2 tracą praktycznie wszystkie krajowe firmy z branży przemysłowej oraz w konsekwencji – my wszyscy. Polska otrzymuje od Unii Europejskiej darmowy przydział uprawnień do emisji CO2 wynoszący około 105 milionów ton. Natomiast łączna suma emisji dwutlenku węgla polskich firm wynosi obecnie około 170 milionów ton na rok.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *